ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Koronavir: nouzový stav, 12. až 25. 10.

datum 12.10.2020 vlozil ČGF ČGF kategorie Události

Aktuální informace o vyhlášení krizového stavu a krizových opatřeních platných od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, vláda s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala usnesení č. 996 o přijetí krizového opatření, které mimo jiné: I. zakazuje 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, s tím, že: a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky, 2. dále: - provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, - provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, - provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, II. omezuje 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost 2 (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka), e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, f) zákaz produkce živé hudby a tance, g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti, Shrnutí dopadů do golfového prostředí: 1. Turnaje a) do 20 osob – nejsou zakázány b) nad 20 osob – zcela zakázány, neboť se jedná o výslovně zakázané hromadné sportovní akce (čl. I. odst. 1. písm. a). 2. Individuální hra – není zakázána, platí dílčí omezení, neboť ve smyslu čl. I. odst. 1. je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel golfové hry maximálně 4 osoby), přičemž je třeba dbát ustanovení před středníkem, podle kterého jsou osoby povinny udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry. 3. Tréninky – je třeba postupovat obdobně jako u individuální hry. 4. Tréninky dětských skupin (6-18 let) – jejich konání je výslovně zakázáno (čl. I. odst. 2. poslední odrážka)!!! 5. WC, šatny, sprchy – zakázáno – z dikce krizového opatření vyplývá, že se jedná o tzv. vnitřní prostory venkovních sportovišť, jejichž provoz je ustanovením čl. I. odst. 3 2. sedmá odrážka výslovně zakázán. Je zřejmé, že je nutné se vypořádat s tím, že návštěvníci budou mít v průběhu golfové hry, resp. před jejím započetím či po jejím skončení potřebu použít WC. Použití WC, jakožto vnitřního prostoru venkovního sportoviště, je však zakázáno, takže je tuto záležitost třeba řešit jiným způsobem - např. mobilní WC nenaplňuje definici vnitřního prostoru venkovního sportoviště, stejně tak jako WC, které je součástí restaurace v areálu. Ohledně používání WC v restauraci upozorňujeme na úskalí, které je skryto v povinnosti provozovatele restaurace dle č. II. odst. 1. písm. e), podle kterého provozovatel nesmí vpustit do restaurace více zákazníků, než je míst k sezení (celkový počet míst k sezení je omezen jinými povinnostmi vyplývajícími ze stejného odst. 1.). Zjednodušeně řečeno, v případě, že bude kapacita restaurace plně obsazena, nebude smět personál vpustit do prostor restaurace (tedy na WC) nikoho z venku. Je tedy třeba mít toto na zřeteli a držet v restauraci několik neobsazených míst jako „rezervní kapacitu“ pro návštěvníky WC z venku. 6. Indoory – nelze vůbec používat, jejich provoz je výslovně zakázán (čl. I. odst. 2. sedmá odrážka). 7. Restaurace – veškerá omezení a zákazy jsou detailně popsány v čl. II. odst. 1., upozorňujeme však na stále trvající povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách staveb dle mimořádného opatření MZ, doporučujeme si důkladně pasáž ohledně restaurací v přiloženém krizovém opatření č. 996, prostudovat – kupříkladu upozorňujeme na zákaz možnosti připojení se k internetu pro veřejnost. 8. Golfová recepce: a) je provozována samostatně – nelze provozovat, neboť platí zákaz provozu vnitřních prostor venkovních sportovišť (čl. I. odst. 2. sedmá odrážka) – v takovém případě lze řešit „okénkem“, b) je součástí i. restaurace – v takovém případě je třeba plně respektovat veškerá omezení týkající se restaurace (viz výše), ii. shopu – lze provozovat, v takovém případě se uplatní pouze omezení v rámci čl. II. odst. 5. – pozor na omezení, podle kterého mohou vstupovat a pobývat skupinky nejvýše dvou osob (ustanovení o dětech je na konci odstavce 5.) s tím, že mezi těmito skupinami musí být rozestup alespoň 2 metry. I zde nadále platí povinnost nošení roušek. Závěrem lze shrnout, že od pondělí 12. 10. 2020 lze do doby vydání nových opatření provozovat golfovou hru prakticky výhradně jako individuální volnočasovou aktivitu. V Praze dne 9. října 2020 Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. předseda Usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 8. 10. 2020 – přijetí krizového opatření 12. 10. až 25. 10. 2020

Green 2/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

dočkali jste se – dočkali jsme se, září je tady a společně s ním i letní Green 2/2020. A nové číslo by mělo být už v říjnu na cestě do vašich poštovních schránek (samozřejmě v kvalitě a rozsahu, na který jste už téměř celých 20 roků zvyklí). Snad se vše zase brzy vrátí k normálu. Budeme i s Vámi v to doufat, i když třeba s tímto editorialem finišuji v době, kdy se tak rychle koronavirus v Česku ještě od března nešířil a Indie ohlásila přírůstek skoro 80 tisíc nově nakažených za 24 hodin. Jedná se o světový rekord, napsala agentura AFP (ten podle agentury předtím držely Spojené státy). Hodně smutný, dodávám.

Myslím, že ve vědecké obci zavládl konsensus, že se nám nepodaří virus eradikovat, úplně se ho zbavit. Občas budeme koronavirové epidemie zažívat. A kvůli nim třeba i hřiště zavírat/ukončovat činnost, k čemuž došlo například po 12. červnu v golfem zapálených Albrechticích. Dobrá zpráva ale určitě je, že drtivá většina lidí nemoc nedostane podruhé a tu malou část lidí, která onemocní, už neohrozí.

V dané souvislosti, bych však rád zmínil také myšlenky předsedy našeho svazu pana Michala Voigtsta z průběžně probíhajících jednáních výkonného výboru a dozorčí rady. „Diskutujeme v současné době mnoho otázek, které jsou zásadní pro orientaci ČSG do budoucna. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, kteří i přes těžkosti, kterými si zajisté procházejí, nadále podporují naši organizaci a dávají tím tak dostatečný prostor k diskusím o její další orientaci, fungování, směřování a změnám ve smyslu zefektivnění činnosti.“

Každopádně, letní Green, který právě držíte v rukách, může svým pestrým obsahem připomínat ohlédnutí či „výlet“ do české golfové, resp. greenkeeperské historie, prvních měsíců letošního roku. Ohlédli jsme se za konferencí České golfové federace, pyšelským turnajem Slunovrat, „potěžkali“ Čertovo břemeno, objevili zbrusu novou Dolní Dobrouč, zeptali se na karvinské Lipiny a navštívili hřiště v Berouně a jeho tým údržby… Hlavní událostí sezóny se stalo otevření nového hřiště PGA National Czech Republic (viz s. 24 až 33) a následně jeho nominace mezi nejlepší hřiště na světě v soutěži World Golf Awards, ve které soutěží s dalšími jedenácti výjimečnými hřišti z celého světa (hned pět z nich patří pod našeho provozovatele Troon International).

Nezapomněli jsme ani na již deváté pokračování seriálu Trávníky, významné choroby připravovaného Bohumírem Cagašem ve spolupráci s naší redakcí v duchu Je lepší vždy být připraven než překvapen, tentokrát pod názvem LDS - Suchá ohniskovitost (v odborné terminologii je tato travní nemoc někdy nazývaná Local Dry Spots, Hot Spots nebo Dry Patch). Doufáme, že i další příspěvky a křížovka o hezkou cenu z jihočeského Olešníku Vám přinesou užitečné informace, inspiraci nebo příjemný relax.

Přeji Vám pohodové čtení, neoslabenou chuť do práce i v době pandemie a hodně trávníkářských úspěchů!

Na závěr: Srdečně Vás zveme na tradiční Výroční turnaj ČSG do golfového
resortu Grabštejn, který se bude konat ve dnech 11. – 12. října 2020.


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan